Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die       RoselienBrondy.nl verwerkt voor haar klanten.
Indien u iets bij de winkel aanschaft of om andere reden persoonsgegevens verstrekt, geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring te verwerken.
Geadviseerd wordt om deze privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

  1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Roselien Brondy.

De winkel is bereikbaar via

e-mail: roselien90@gmail.com

  1. Welke gegevens verwerkt Roselien Brondy met welk doel.

2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  1. Voor- en achternaam, geboortedatum
  2. Adresgegevens
  3. Telefoonnummer (s) en e-mailadres

2.2 Roselien Brondy verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:
– Het versturen van uitnodigingen en informatie over de diensten van Roselien Brondy
– Het reageren op uw bestelling, (aan-)vraag en/of boeking

2.3 E-mailberichtgeving:

Roselien Brondy gebruikt uw naam en e-mailadres om informatie toe te sturen over activiteiten en diensten van haar boeken via een nieuwsbrief en/of een persoonlijke mail.
Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk door het sturen van een e-mail naar sroselien90@gmail.com of door de link aan te klikken die onderaan iedere nieuwsbrief staat.

2.4 Informatie verstrekking aan derden:

Roselien Brondy verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  1. Niet-persoonlijke informatie

Wanneer u de website bezoekt, wordt er automatisch anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld van niet-persoonlijke aard. Bijv. het type computerbesturingssysteem, het type internetbrowser, het aantal bezoeken en gemiddelde tijd die u er doorbracht en de pagina’s die u heeft bekeken.

  1. Gebruik van uw persoonlijke informatie die naar andere websites wordt verzonden

Roselien Brondy is niet verantwoordelijk voor de privacy-verklaringen van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid, zelfs niet als u op de website roselienbrondy.nl terecht kwam via de website van een derde.

  1. Bewaartermijnen

Roselien Brondy verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen, voor zover dit mogelijke is in verband met de wettelijke verplichtingen waaraan Roselien Brondy zich dient te houden. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. Bij overlijden worden de gegevens verwijderd als aan alle wettelijke verplichtingen is voldaan (o.a. belastingdienst met bewaartijd van 7 jaar).

  1. Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Roselien Brondy passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

7. Inzagerecht

Via Roselien Brondykunt u, mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart/paspoort) een schriftelijk, gedateerde en ondertekend verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Zijzal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
b. Indien uw bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met haar.
c. Indien uw klachten heeft over de wijze waarop Roselien Brondy uw gegevens of uw verzoeken behandeld, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
d. Bij eventuele vragen en/of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met Roselien Brondy via e-mail: roselien90@gmail.com

8. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.

Geadviseerd wordt om regelmatig deze privacyverklaring te bekijken.